Giáo vụ

Thư ngỏ tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2023 - 2024

Thư ngỏ tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2023 - 2024 của trường Marie Curie, Hà Nội.

Giới thiệu về hệ thống giáo dục Marie Curie, Hà Nội

Trường Marie Curie là trường phổ thông có nhiều cấp học, Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông. Nhà trường chú trọng đặc biệt về giáo dục nhân cách, bồi dưỡng năng lực trí tuệ, rèn luyện kỹ năng sống và chăm sóc sức khoẻ học sinh.