HANOITV: TỔNG HỢP VIDEO "HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH" LỚP 4 - LỚP 12

Tổng hợp video "Học trên truyền hình" từ lớp 4 đến lớp 12 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, từ ngày 9/3 - 6/6/2020.


I. LỚP 4

- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/FlJW9R9DFaQ

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/74nfoXGS0bI

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/9fldFRtSMWw

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/nsc6PFH5nlk

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/TjS1wEm4VUo

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/KDWJ9o-FUck

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/SHRufeYWRSA

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/KJU2-oQyGic

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/0xyIkDqIYaM

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/-4zn3WSj7oM

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/4kHf8YHOFU8

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/e8bqRUWTSWQ

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/Xb6HWE6bwEM

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/Az5-FMbKbA0

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/H5im-1IcH0A

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/NstaOMSwvPs

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/ijYNDA004uE

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/K3NAtR4bFPw

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/G-sniOFS7wk

+ Ngày 29/5/2020: https://youtu.be/Q9IrcSVVyh4

+ Ngày 2/6/2020: https://youtu.be/Oe-3Kprd7S8 

+ Ngày 5/6/2020:

- Môn Tiếng Việt:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/9vfUpqUG8yM

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/EHHqP-We3ek

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/5ZNbhEw75bs

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/gBPljV19LHg

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/psKjn2-R36s

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/u0hV-a792TU

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/mcSztAuByLQ

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/Pi2_9aux9mo

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/17tEGGc5Et8

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/25OmxuRjxtA

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/1Wz6Kbebp04

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/9Q6UXZDrRFY

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/b6wie-B7zxI

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/idh-_7R76XI

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/ImxDyKuLY5Q

+ Ngày 11/5/2020: https://youtu.be/weMpBNUEIgI

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/H8CSiftoa5M

+ Ngày 16/5/2020: https://youtu.be/dd47cp9ul0Y

+ Ngày 18/5/2020: https://youtu.be/zPJPn2qvvQo

+ Ngày 20/5/2020: https://youtu.be/pgL3GfqHRu0

+ Ngày 23/5/2020: https://youtu.be/IYzZqs3cJDs

+ Ngày 25/5/2020: https://youtu.be/Zx0jOk250pc

+ Ngày 27/5/2020: https://youtu.be/62HY9Ea0_PE

+ Ngày 30/5/2020: https://youtu.be/rXX37Ji8yi0

+ Ngày 1/6/2020: https://youtu.be/e1M2zk35mps

+ Ngày 3/6/2020: https://youtu.be/UgRxAu4t_K0

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/jNe9NaoWWl8

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/ZFLTz9m-OjQ

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/TWRO9B8kCpw

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/11SFFGwcMsk

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/cBBps1MGTVk

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/T8wQvmGMIVQ

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/exZ08Lprr0U

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/xXLPOFKr5x0

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/ZnKQuH_1y2U

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/DEQ1iQczW3g

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/o6OqMSWcBl8

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/Cja_AACjFCg

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/oY3D3UtJZ8E

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/uSev4RiAN08

+ Ngày 21/5/2020: https://youtu.be/jYQ5cn3J4Kk

 

II. LỚP 5

- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/Qsq-zXR0x0Y

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/7gzTImCjuWc

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/qihEFQqBybU

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/J4YPSSnVYbc

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/ctX18ZNBIgw

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/xXOD6QOOleQ

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/1l4NgQMa5S0

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/5V5do8M-U2A

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/SzT7gJxT0Mk

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/43ns0dQ7xGU

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/SvUlJr5rm5M

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/2F0-_wuE55k

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/W8pzkwv5Ibg

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/a4jmffKYu94

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/KQNAyUqPGCU

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/lYtsudSe6CY

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/NKsPuSa-e0M

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/gNFF0JlbonI

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/zw5MpxfOifY

+ Ngày 29/5/2020: https://youtu.be/8zrBJzLA5b0

+ Ngày 2/6/2020:

+ Ngày 5/6/2020:

- Môn Tiếng Việt:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/Y5x3nXhyLR4

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/cLXYXbAYRWY

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/-Mg50TaJ3hk

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/hURPAVZJXiE

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/Y5OL1Z2azmA

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/OQQxdZzxNbc

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/I5G3iJa2HfY  

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/KM8wGh_yerw

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/4o3_XSZ9QEQ

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/wC33d6ldudQ

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/GNECLWcjPMA

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/ZTqMRpeQOew

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/cqFrqGlgYf0

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/Aji1d1dx_B4

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/IJbQvZuYsLc

+ Ngày 11/5/2020: https://youtu.be/xH9tMi-vFF8

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/sAyQ06YH1W0

+ Ngày 16/5/2020: https://youtu.be/-a4SumNLsXY

+ Ngày 18/5/2020: https://youtu.be/wDtVKvF0MCk

+ Ngày 20/5/2020: https://youtu.be/kDlJGL1LmcY

+ Ngày 23/5/2020: https://youtu.be/zmTj-EsHEmc

+ Ngày 25/5/2020: https://youtu.be/RrtwfIYaTNg

+ Ngày 27/5/2020: https://youtu.be/8cufFCeHLGo

+ Ngày 30/5/2020: 

+ Ngày 1/6/2020: https://youtu.be/lApSMpEbslA

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/8aXHrXnKdxI

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/iEq4_O0_syM

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/r59umqYjhM4

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/gX1xbHXBq8A

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/SNvpU0ffdJM

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/w-BdWSQ8pg8

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/4HvOpB6iC44

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/aQMKVf9biTw

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/GAVO09oZslY

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/PXRkcjn1iGk

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/Pm_u81oMGV0

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/u5NMicaNejk

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/2ET718Etkx8

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/Er4r2r4F9dI

+ Ngày 21/5/2020: https://youtu.be/tVtQJJrSemQ

 

III. LỚP 6

- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/kgiCDV4yjBc

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/EdA5k8wnuEw

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/3vbS5ihxxts

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/p11TzzDr5pg

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/xTI0MLQF93E

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/GYvxh9TKtuM

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/MSx9568nX2I

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/OvPD4dFqD8s

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/oAU3jILq01w

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/uhjzgt46i3c

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/EEzutsH_OGw

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/kLPsyRsNgSI

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/U3OfpdRX9yE

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/iKPW0lRdurA

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/6xHfz1TYuW4

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/26spHq6J0Eg

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/qgzIqRllnpA

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/ee7q2SVPCLw

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/h3HXx6-y8DE

+ Ngày 29/5/2020: https://youtu.be/uxn_un

+ Ngày 2/6/2020:

+ Ngày 5/6/2020:

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/abFKfwC_50M

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/dsPwI3bJW4Y

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/tjM8CvoCfUc

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/wUaIbwNirKE

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/8F3ETfVIf3w

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/I2v60fKOzgo

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/MSx9568nX2I

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/bM5GoBHcq7I

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/DvhDCwSJOI4

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/pfU0X2_cRzE

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/UCFYbYCZEC0

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/x5VKCWtpDqc

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/BjvCX9RupVs

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/B0GQQxiWocw

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/1t7puTmVV8U

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/5KwG-cdOQ6s

+ Ngày 16/5/2020: https://youtu.be/xqHTS8n_L3M

+ Ngày 20/5/2020: https://youtu.be/ElVvTK4fxlo

+ Ngày 23/5/2020: https://youtu.be/nsoE613cfLI

+ Ngày 3/6/2020: 

+ Ngày 6/6/2020:

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/mX-j5kL5_o0

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/Xh_9BQTJ9a8

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/EKEh6N_uU50

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/sPw2X_GRpXE

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/R57HQevqbrc

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/wXrMsYNeS-I

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/S500g88gQZc

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/2zLYpQmQUtI

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/Xt8GMn8eyj0

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/wD3DGefKAyM

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/9bBytkIAZq4

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/m1dmfAzkpOc

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/XrPczuZKiN0

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/sMXMJovnxwQ

+ Ngày 21/5/2020: https://youtu.be/c8SKl6FhA4c

 

IV. LỚP 7

- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/GpwpBxTgQi0

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/GGq3wURKsR4

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/OzVmgGUS9uM

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/ed4OvkjBiJU

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/VWDVgaTeliI

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/V3aqwQ7qCtU

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/mUz2X5VLcGo

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/TJjFF2SSU5k

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/-emsHBvmhbc

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/Jo8tH3LelHM

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/1hS5KZw1wWk

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/gGjWAX60XPM

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/EgbP3viERM8

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/4j7ZcjW2_AM

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/6zWbjys8clE

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/3QhqtAYbPKA

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/XjpPLRpGJHM

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/lQQd1TOGtn0

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/DRPT8I-umkU

+ Ngày 29/5/2020: https://youtu.be/uQuxjDTITHc

+ Ngày 2/6/2020: https://youtu.be/0l7C1N5rtXQ 

+ Ngày 5/6/2020:

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/8L3fGvFhLJg

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/SeZEfqTnN0o

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/NBQHdoFwqRM

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/yUZJwedIaJQ

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/PC9UKh8snDE

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/mR8oQlL1F2w

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/WISozgcsFUY

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/J9spULRP8sg

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/3qnzZD4zgsw

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/-C7ZmEFHnjo

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/X5zIsK8IG6k

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/R469TKPtlhE

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/uUiaYMo5WvM

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/chTVdOBD8pY

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/PMCn9QnyCI0

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/qGal78FLd4g

+ Ngày 16/5/2020: https://youtu.be/MHAaL7ypfRo

+ Ngày 20/5/2020: https://youtu.be/603KsBeoOIQ

+ Ngày 23/5/2020: https://youtu.be/MM4MhRHm03g

+ Ngày 27/5/2020: https://youtu.be/h2Rv-nVo3WA

+ Ngày 30/5/2020: https://youtu.be/BUcNwdjYc_0

+ Ngày 3/6/2020: https://youtu.be/eMyamiwIkv8 

+ Ngày 6/6/2020:

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/FFwUGxyztys

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/isXEHcOjcbY

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/ZY_t6BTvUcw

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/DO4n89ZQj54

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/Xkn1sdgFq4k

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/K53ctio7kl0

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/z3UihKImViM

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/sShirM6K9Uo

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/oPhBNGpNYpM

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/eUORx1wGJiA

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/OVNBZFZaPdE

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/yYPw_xCThOI

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/Dn5GB6Ni1j0

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/a-tTZZa-oCk

 

V. LỚP 8

- Môn Toán:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/TL7ii1G2iHA

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/lf1M60igo_k

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/cIrsPb2Yyp8

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/6_Dt1gr6d1s

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/Qh2MzZvnPyA

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/l-IiY7xVpQ8

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/qVQ3btAveW0

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/SHRFEKoes6M

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/ZstPeOR0Mwk

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/S3Tj76cIxuk

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/PPNlvHcneK8

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/eGunn0zoBBA

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/JlK_KuoGv4I

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/98UOnwIeQZ4

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/Hr1_efIgudk

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/8atl3eySotM

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/Flashget_vCgw

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/5BwK2vCVw-A

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/xPoRMToafqA

+ Ngày 29/5/2020: https://youtu.be/l29kEZfseLg

+ Ngày 2/6/2020: https://youtu.be/BZWh3IruDfs 

+ Ngày 5/6/2020:

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/vCJt5YDxGss

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/HKqQOkNFDVU

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/v9vH_l9CbRA

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/pLU7RGChS4I

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/DcQUzedGD2o

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/8xni38FoZCA

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/7dJfike6QN0

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/OI7HwBikQvo

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/AQsRhb5BBts

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/994x5EfaCSc

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/oog2l3NqCZs

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/7oTs756sLwA

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/Ul-lKD-1QYA

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/53ED48VWMWI

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/2Ag0r5SCbMU

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/4xbEGZiIicQ

+ Ngày 16/5/2020: https://youtu.be/To-7JhsRQI4

+ Ngày 20/5/2020: https://youtu.be/kOMIhtARE9M

+ Ngày 23/5/2020: https://youtu.be/XMDvVIr66hI

+ Ngày 27/5/2020: https://youtu.be/kN7gxu8ebeQ

+ Ngày 30/5/2020: https://youtu.be/v11gMYvOziU

+ Ngày 3/6/2020: https://youtu.be/ZGksGNJWZbU 

+ Ngày 6/6/2020:

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/XwX3DRlJXZg

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/U_ht_OoodG4

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/E5RyxrgSEJ0

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/ggRoBEpEuog

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/sBJujC-q3Gg

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/26HFsHTaoXM

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/CfxOVIZljRg

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/Ihwr8TE6oqA

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/8iyJIjGCs9w

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/dkhyf7rGQhQ

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/36PgXWNUAw4

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/tmt9nG8MIEg

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/HNoO7FzPNeI

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/-o0285R52SQ

 

VI. LỚP 9

- Môn Toán:

+ Ngày 10/3/2020: https://youtu.be/7HlqfIKWg9Q

+ Ngày 13/3/2020: https://youtu.be/C3MM46Jtx64

+ Ngày 17/3/2020: https://youtu.be/B9lj1JNYERU

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/LPVGnEQ3NBk

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/JaJpOVDH2PM

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/rfTg_kp5x_c

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/xg-OihW_JeM

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/Zl9jVJ2QP5s

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/Esc4JptfYQM

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/Q7NCkd72MH4

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/Khfvho-6egA

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/Nd4V4W4jKSg

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/Mf-3npthKrw

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/zN50U3AhqEw

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/gzO_DfamKps

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/YZ7BafSAAqI

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/oX4-r70JJ0M

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/a24zHjjoNMc

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/71yjmHsbFDc

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/QHT_-vd0Pek

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/EQUdursHdlk

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/MCvtdNmKS6E

+ Ngày 29/5/2020: https://youtu.be/JoTSTkYETyg

+ Ngày 2/6/2020: https://youtu.be/MjF4jQksYQ4

+ Ngày 5/6/2020:

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 11/3/2020: https://youtu.be/8zFkbfZzVBg

+ Ngày 14/3/2020: https://youtu.be/JONHQc6tRJE

+ Ngày 18/3/2020: https://youtu.be/_ZWCgBUQQN4

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/-eiymZE1hAk

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/ckAi62Dxu4k

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/e40PHckt-rk

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/dzy7Sw5hD7k

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/c-gdeavFoSg

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/KwMsbewts9Y

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/TucDkI0jQGQ

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/NCW4FBSAwMU

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/C8L9gSffN7M

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/GWr7tL8QuqY

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/69Evg3v_zr8

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/OsWd1w5vXko

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/bz3G9gUwEUA

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/vysA3ZApXKs

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/CA7KT5xYx7M

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/j8Dz6ju8jbM

+ Ngày 20/5/2020: https://youtu.be/L9xFfGNI5To

+ Ngày 23/5/2020: https://youtu.be/90ZtDGY4zcQ

+ Ngày 27/5/2020: 

+ Ngày 3/6/2020:

+ Ngày 6/6/2020:  

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 9/3/2020: https://youtu.be/rhIsCuhZSoI

+ Ngày 12/3/2020: https://youtu.be/rSI_b7Ylbgc

+ Ngày 16/3/2020: https://youtu.be/PsbQLSpy_50

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/712BADlmFfA

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/uTpTzIZebrE

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/nb9R3Avamh0

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/Sj1TOn9EBmo

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/ob8HCGNgb-U

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/zro1WIWV4sE

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/_mOBBy5Wnpg

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/jeNxshZhBpk

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/_qF_ATiKD0g

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/RekIs1db720

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/sbhLSFjX8ks

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/-tcYxNMTlKQ

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/24l9Lo09Oyg

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/QV1WGweEj3s

 

VII. LỚP 10

- Môn Toán:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/F0b-A3VzGiM và https://youtu.be/98wc1aJ0Dek

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/R6gcye6dbPg

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/7tpR67OO7UM và https://youtu.be/h_1LdXuI0kU

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/rgk5QddkzAw

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/1MV4sDnOyLo và https://youtu.be/zSeMb1_5V-4

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/wldKDcXAoX4

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/UE8Gjhg8mc8 và https://youtu.be/UeD5q4C8yso

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/RhfPytGLJGs

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/TSgvhlS-MS8 và https://youtu.be/FKeC_eWTqoI

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/0NR1lu0_2p8

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/UL0YBzP9emw và https://youtu.be/vfiGpoHH6GQ

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/IY3s-55BSeQ

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/3qyujGb1TLg

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/jA-KrilSuHM và https://youtu.be/xsH37_eDIQU

+ Ngày 11/5/2020: https://youtu.be/04xS7yiQ1SY

+ Ngày 14/5/2020: https://youtu.be/r0TwfT4esvs và https://youtu.be/2f3TtUm1B1I

+ Ngày 18/5/2020: https://youtu.be/xGQLBK3i14c

+ Ngày 21/5/2020: https://youtu.be/_BfMekn2n7o và https://youtu.be/4iq8Un8sCcM

+ Ngày 25/5/2020: https://youtu.be/6GXrtaghXp0

+ Ngày 28/5/2020: https://youtu.be/wn_UY12-yV8 và https://youtu.be/0PW0xDlD07k

+ Ngày 1/6/2020:

+ Ngày 4/6/2020: https://youtu.be/3qyujGb1TLg

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/Ld4k0ZuguXc và https://youtu.be/qcGeJ73_OSo

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/k0r86aoYHjw

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/OjYhqAu2lzI và https://youtu.be/bnIEmAn9gG8

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/rz7DIAzuw6Y

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/T35mL1ASgUw và https://youtu.be/ORkjTc_m9to

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/0J5R7Lbn-fI

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/Rzik76ykts4 và https://youtu.be/mFSEtXjQu-Y

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/UDxamKy4dsA

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/mYM0EWvqV_U và https://youtu.be/m1O0OOa91eI

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/gHJ2cJHqzb4

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/gnztyAxCX1M và https://youtu.be/BcNDu6EAuK4

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/NICj1n1jwng

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/uqdwO1gSanw và https://youtu.be/I0VjmlZEYg4

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/ORkjTc_m9to

+ Ngày 11/5/2020: https://youtu.be/7WXl0mJVqvw và https://youtu.be/q-EYpLiqB8Y

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/UfJ4d3HpwrM

+ Ngày 18/5/2020: https://youtu.be/G1WHbcQ5sLI và https://youtu.be/m0OR1JrYPB4

+ Ngày 1/6/2020:

+ Ngày 3/6/2020: 

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/5zdHFGG2faE

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/mE3Bx9fbyE8 và https://youtu.be/WG6bEcJeh2c

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/VjwsgetGOUc

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/GEGymjAzm-4 và https://youtu.be/aa-TbcwLTRk

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/cF2XZRsmTUY

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/g2BKl1m0muw và https://youtu.be/3-Tap_cWXEc

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/7hzEvuqGXqU

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/8S3HFbCffiw và https://youtu.be/EPlKizvAF94

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/s89wQE6eTFA

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/B4-8GVoslq4 và https://youtu.be/ghxYIDmOu2Q

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/t84kdFyuSz0

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/SEP9c5cEPGc và https://youtu.be/WLwXLORvA7I

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/TbwYPU-_q0k và https://youtu.be/O4PwrxyYIH8

+ Ngày 27/5/2020: https://youtu.be/rLlRaDTp74I và https://youtu.be/o1gsBUWLJ-k

- Môn Lý:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/Qim3U-tWQms và https://youtu.be/gtPnCwTit4k

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/vdx_T4feDek và https://youtu.be/9rsy1lGUoQM

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/1dGRmrKHbWk và https://youtu.be/WkhnE63IKI4

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/OiXc5cUf9XM và https://youtu.be/nBIR--WhlEY

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/r2MA_8YEFEI và https://youtu.be/1z6vIMnagm0

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/vxiMA_R9TDU và https://youtu.be/-1xDfhUg_Fc

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/K4kgkEeFw1I và https://youtu.be/cGidD-s3kRA

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/eCHs8l8AMLM và https://youtu.be/dq-r6k7MZTQ

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/hl5Z3Bl3yf4 và https://youtu.be/m9YPQD6EWNY

+ Ngày 5/6/2020: 

- Môn Hóa:

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/-zKQnMvyx0w và https://youtu.be/PaPMjMoqGnw

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/FS-rMwdR7pc và https://youtu.be/8OMgBDTP9Bc

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/qKUKT4FNzfg và https://youtu.be/aLj7BB9K4Xg

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/ob-jiWAgTw4 và https://youtu.be/uqRcycOI7oc 

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/zCfKUlA1lLQ và https://youtu.be/B4bsdCIUTeQ

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/8HMeJCN_7t8 và https://youtu.be/SfyhABYMKyo

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/pNbsrK0G-bw và https://youtu.be/cuTnubkBmfc

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/NsXkEISvfzI và https://youtu.be/SyZ_3B8Fw9w

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/z17hubLFdnU và https://youtu.be/FcmlZKNPqpg

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/7Wf9F-fhHho và https://youtu.be/3b5zE827P0k

+ Ngày 2/6/2020: 

- Môn Sinh học:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/jqSTbeEBZs0 và https://youtu.be/ZWIt0YuV3dk

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/Bt4aFY-HL98 và https://youtu.be/OCA2URVnK2I

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/wPMHUoMypCc

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/s6JWyH1xNYo

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/Kovo-oaGh0s

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/-5fcHn8uJXY

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/c4vOnIubMBc

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/wMJ2pBLIEBY

- Môn Sử:

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/89m459ZtuDA

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/Fdk3DzGj3F0

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/PU4nPPqsPpg

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/fmCsPUHbd4I

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/S-SkaEz0wTI

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/hhsFJy7DPtw

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/POSjEBi4Uwg

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/IWNI-Q2c1o8

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/msD0114ghTA

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/AIeEW3eGROA

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/Bzl40VJGwTw

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/GN65iyR8eR8

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/zvFm5oMUpxQ

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/BJFYjN_Le2Y

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/734dE_45HRc

+ Ngày 25/5/2020: https://youtu.be/JZbYPtTn4Uc

+ Ngày 2/6/2020: https://youtu.be/HyVy9QSRebE 

- Môn Địa:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/dkIV8h_w8s8

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/mH0B9O0wNHU

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/jRI1nSS4E3A

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/KA1j4-EkC70

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/r7A3mVY4QW4

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/kLEWJ5z9_zw

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/yhUGEIf8kwc

+ Ngày 14/5/2020: https://youtu.be/Fyaqy9kZ4Jw

+ Ngày 21/5/2020: https://youtu.be/cSozEO4nyaY

+ Ngày 27/5/2020: https://youtu.be/7MFySb-Q83w

+ Ngày 28/5/2020: https://youtu.be/7MZvrnjOSC0

+ Ngày 4/6/2020: 

 

VIII. LỚP 11

- Môn Toán:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/Efj6rmcMeWQ và https://youtu.be/LnUhbRoWLiY

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/PEnlgeNi_So

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/QBImuKdd6O8 và https://youtu.be/IIOr5EcqHjU

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/xyww4__5lbE

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/3ZAc5zfmBWo và https://youtu.be/tWxtMZyhXb4

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/XB--1FoXrKk

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/tIn-5kUnTaM và https://youtu.be/k1vEr8aquu8

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/5p3Q-kLXjFM

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/y2uJ-SVwC_0 và https://youtu.be/daPpSoohvuo

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/YcPky_gXZ6I

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/d0YXfTdW8nk và https://youtu.be/SaOdqzLaeJ0

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/AfGIL_ds6mE

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/hah8W4vo1Co

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/4ATt6MekfoI và https://youtu.be/nXbGpBLzhIU

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/HHK4Dv9V4CY

+ Ngày 14/5/2020: https://youtu.be/z6WcSSVOQhA

+ Ngày 18/5/2020: https://youtu.be/ncEh0081WXs

+ Ngày 21/5/2020: https://youtu.be/x4Qn0ZmxXgU và https://youtu.be/tKvwuRhFfRw

+ Ngày 1/6/2020: https://youtu.be/gZjFM6tEr0E 

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/3-ZodiRt7vQ và https://youtu.be/vRBOD0jOXPo

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/B4_6BkhR9_Q

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/sSu3x7Ra99U và https://youtu.be/eEjD5IIlCSU

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/D_GU4TcTpzM

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/olMVc1e60ak và https://youtu.be/Pqulke6z6hk

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/jp9DIhoaVyQ

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/FWmnCIo65KM và https://youtu.be/x76hz3usNNY

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/d94P5lgKjWA

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/PSUZtiYj_cg và https://youtu.be/CdhyzT9LNJE

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/mmzH5ZVw9ss

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/U9yvrzMCWIc và https://youtu.be/1R7bPAGaaNQ

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/jVvqm_JdF5k

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/erwy2h3J1ik và https://youtu.be/nLk2xHuaRhA

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/5fjViA0ydq4

+ Ngày 11/5/2020: https://youtu.be/S2xKCmcODDw và https://youtu.be/G4T91fWGKDM

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/pABgkRz7uKs

+ Ngày 18/5/2020: https://youtu.be/yuKaR5BEjbs

+ Ngày 1/6/2020: 

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/HPYzxvygtPk  

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/9Wzob7mQl_M và https://youtu.be/d5SQN6dnu6A

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/NFJzm5-XJK4

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/lLN_otLGHYY và https://youtu.be/1TCmsX55lIo

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/WBx_aQVv690  

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/2EIZkGYCqqQ và https://youtu.be/nLKMuzdZ_R4

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/RKAKD7fRDQM

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/aTE8CsM6IbE và https://youtu.be/tfeyXpcNUqU

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/zxcrPvGTmHU

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/W8MUB08KGxM và https://youtu.be/hkn_J7pajrw

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/uV_MMPknl8Y

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/IXe9t0ZX7Vo và https://youtu.be/TpUcuhiOoUo

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/O6m0XiRj6DU và https://youtu.be/Q5UfJ9RWGmk

+ Ngày 27/5/2020: https://youtu.be/x-oAmeZne5w và https://youtu.be/z-An1dnvUjI

- Môn Lý:

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/NAj7LDa6Gvo và https://youtu.be/Y6GCsfjkz-U

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/a1jR1F_zDGs và https://youtu.be/a1jR1F_zDGs

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/9WypmSkJQpE và https://youtu.be/2fFNOl-p8rA  

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/-cC0QMqNN8U và https://youtu.be/a6uiCbvaa5U

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/QZDyPDsTryE và https://youtu.be/lB9IuNxPXE8

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/xBuBwCia7xA và https://youtu.be/-fgkchFKfsk

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/QjvvVQF9_nk

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/032zWrdY_ZE

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/MwL41uXBJK4 và https://youtu.be/2tt_waudw84

+ Ngày 5/6/2020: 

- Môn Hóa:

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/Fmf70dYoU_g và https://youtu.be/_3Ch9I88B7w

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/RK0cDVCiKXo và https://youtu.be/LkfFzNEwwjM

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/w72Bgk1ol4w và https://youtu.be/ohOBSU7uJeY

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/6hkhNJPn-3s và https://youtu.be/s5LkKnNOYfo

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/i-WViooejcI và https://youtu.be/vxVb_Z0lel8

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/x92VQMpXF7Y và https://youtu.be/1e61y9pjU3U

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/uYYkPTaqx0o và https://youtu.be/6Bgp67tH1FM

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/B9BOCqChc5k

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/ROcd6a8AtHc và https://youtu.be/Z__xxCvVwy4

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/ke43Q6I3oGc và https://youtu.be/vtrzqWl-aMQ

+ Ngày 2/6/2020: 

- Môn Sinh học:

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/xryTnJ_jSbI và https://youtu.be/pnfRSr1iAMY

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/mJ3TyZ6sBws và https://youtu.be/9KU5F5EhlDc

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/n5eELZVdjhg và https://youtu.be/AYxEePEs9Bo

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/JscmoEkXBHc và https://youtu.be/nW6BHhXiOQE

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/ab35AElO_ac và https://youtu.be/s3AUjO1okMQ

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/nmCv7UJij-k và https://youtu.be/u8w19I3y8cY

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/c8_SIgO6hBU và https://youtu.be/TF46zmH1h2k

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/w3ys68A5TXY và https://youtu.be/ZObgoHz5IdE

- Môn Sử:

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/MWbBv1qLL8I

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/E-pQRFIBGvk

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/m4IxlilBAAs

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/A16mm49v0cg

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/Rst32fATSR0

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/CKB1PJ5GD1M

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/RxqJVTCqlCA

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/CFKTglD1ERk

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/VJN7zhiloBA

+ Ngày 25/5/2020: https://youtu.be/q-llqyQKsVY 

+ Ngày 2/6/2020: https://youtu.be/k2W6_dR60H8 

- Môn Địa:

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/IGytXMdVnfI

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/gmvkivrojE4  

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/pNUReXoo4dw

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/ZCGpOygYyr4

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/jJQBoacLf7U

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/8Gndhw09ebI

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/hBmv7vySpoU

+ Ngày 14/5/2020: https://youtu.be/M4MjiduoQKA

+ Ngày 21/5/2020: https://youtu.be/WssTu3K0Tk0

+ Ngày 28/5/2020: https://youtu.be/8Gndhw09ebI

+ Ngày 4/6/2020:

 

IX. LỚP 12

- Môn Toán:

+ Ngày 10/3/2020: https://youtu.be/k-_LMos57Zo

+ Ngày 13/3/2020: https://youtu.be/2MFlLNvSElI

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/hpJQMRUae7g và https://youtu.be/Z_66SI4WkIg

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/--vB6ewQd6Y

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/jcAxWQnR0Zo và https://youtu.be/qXjhuKNrQ60

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/7Cw8OBms7KU

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/Nq3Mqw_PZ7o và https://youtu.be/aLwCMZxF4co

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/VuCkuahKZOc

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/KJtGig-dmYE và https://youtu.be/N1b9F_PIluU

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/ctCPoxQ2NHk

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/Xiomou1LKYE và https://youtu.be/fASe2fkElcU

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/kXgIuTQ0-0c

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/a0w2YzlMlbs và https://youtu.be/VncEJ0UaaX4

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/OG5XbcpanyM

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/IBnq_4OrkZA

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/K9TsmO8yXEs và https://youtu.be/yjO9BfCwXYQ

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/Yt4LuXZLma8

+ Ngày 14/5/2020: https://youtu.be/EzLE-Zwcbrs và https://youtu.be/9wNAeqXPXSQ

+ Ngày 16/5/2020: https://youtu.be/v75e0LG1LS0

+ Ngày 21/5/2020: https://youtu.be/h_mb6OPoWrQ và https://youtu.be/cxHVxtOcf8U  

+ Ngày 23/5/2020: https://youtu.be/mmWy1MphbbU

+ Ngày 28/5/2020: https://youtu.be/N_0wn6Cd5h8 và https://youtu.be/pc74jzPAhhI

+ Ngày 30/5/2020: https://youtu.be/8zUOPcQc7Bs

+ Ngày 4/6/2020: https://youtu.be/RrKAGZuDfyI và https://youtu.be/EkXhI2af58A 

+ Ngày 6/6/2020: 

- Môn Ngữ văn:

+ Ngày 9/3/2020: https://youtu.be/sp6go59_PA4

+ Ngày 14/3/2020: https://youtu.be/2tjS9XwknFg

+ Ngày 16/3/2020: https://youtu.be/KHbYfE__CRI và https://youtu.be/GBDiW3H0ATA

+ Ngày 18/3/2020: https://youtu.be/BFqX5rjrMZc

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/91F_LYqwZEw và https://youtu.be/0sUT6TxdTKw

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/KkMj7jWPhDU

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/4q2TEfrUnQw và https://youtu.be/ezziovSf7Sw

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/jO2GPSpPawk

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/_4zeUlbs3hc và https://youtu.be/dfjCsgBi0q4

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/1MekJsUue2Y

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/_VpBen_5D_o và https://youtu.be/pwbFBp-tfGI

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/xsAYMtLObvY

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/-TAtsPiEsBc và https://youtu.be/zFAbXXnr-5g

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/R1BT-Ostzkk

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/Uj1kU5CSdc0 và https://youtu.be/SosphSem4B0

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/yNC8uJnhB50

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/9VIZEdmTeIg và https://youtu.be/fWDisa1vsFM

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/Za4SkUas4cg

+ Ngày 11/5/2020: https://youtu.be/sO6-nAkfkvE và https://youtu.be/hAp4AdG0CKI

+ Ngày 13/5/2020: https://youtu.be/eGIbn4iZ-Mg

+ Ngày 18/5/2020: https://youtu.be/MPw4-Gdro2s và https://youtu.be/TMwIguRaV_k

+ Ngày 25/5/2020: https://youtu.be/cvwFiXfbtDs và https://youtu.be/pvUqvyUnulk

+ Ngày 27/5/2020: https://youtu.be/UDQrFCxmdt4

+ Ngày 1/6/2020: https://youtu.be/GgiFM6z-gw0 

+ Ngày 3/6/2020: https://youtu.be/igfDDyN55KQ 

- Môn Tiếng Anh:

+ Ngày 9/3/2020: https://youtu.be/zHh7RdiwoQE

+ Ngày 11/3/2020: https://youtu.be/8eNRNfy0AYo

+ Ngày 18/3/2020: https://youtu.be/bDVfcsqFHb0 và https://youtu.be/LMdSl3GWT4Q

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/ckeu1JI5aqI

+ Ngày 25/3/2020: https://youtu.be/qXyYVhCNPCs và https://youtu.be/5l5Q5T0atwE

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/rLg7-QoOUVI

+ Ngày 1/4/2020: https://youtu.be/CMhklvPBYgY và https://youtu.be/upyUFu6FW18

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/fMF9fS-q-uY

+ Ngày 8/4/2020: https://youtu.be/aSvRmBb0y7I và https://youtu.be/UDohlHOTkCs

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/km1vvmvjJlc

+ Ngày 15/4/2020: https://youtu.be/-YNFcgaVKyQ và https://youtu.be/4BQ8B0ZSZQM

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/Emhc1Uc90wA

+ Ngày 22/4/2020: https://youtu.be/XQgEj0pLJLA và https://youtu.be/UW6q3JLiE9k

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/K3ojxo_CHUU

+ Ngày 29/4/2020: https://youtu.be/dc6RXSaiQJo và https://youtu.be/v8lN6eqPOyQ

+ Ngày 6/5/2020: https://youtu.be/K4UaKtbo710 và https://youtu.be/4n-2ubqQ8Bc

+ Ngày 29/5/2020: https://youtu.be/eZ5P7qP53to 

- Môn Lý:

+ Ngày 10/3/2020: https://youtu.be/WgK9nn3jRwU

+ Ngày 11/3/2020: https://youtu.be/tZRLlOJBydI

+ Ngày 20/3/2020: https://youtu.be/zbqPjLY1Zho và https://youtu.be/oNYa2MDnj8Y

+ Ngày 27/3/2020: https://youtu.be/FN_eitqG9Z8 và https://youtu.be/M_1VC2fEjCk

+ Ngày 3/4/2020: https://youtu.be/nAgHA8U1SDM và https://youtu.be/_WHKIqHIBks

+ Ngày 10/4/2020: https://youtu.be/H2g1iyT91ZA và https://youtu.be/ahsnnVS4UTw

+ Ngày 17/4/2020: https://youtu.be/76TMmnwV1Ds và https://youtu.be/8Px_auvC4Ko

+ Ngày 24/4/2020: https://youtu.be/DZWGRQLJGRI và https://youtu.be/MQby7Moqdrg

+ Ngày 8/5/2020: https://youtu.be/6hX2osYz2Qg và https://youtu.be/-CR8pyIJukI

+ Ngày 15/5/2020: https://youtu.be/77U79ywVji0

+ Ngày 22/5/2020: https://youtu.be/0vzjEUIg-HY và https://youtu.be/lp30vWPM7S0

+ Ngày 29/5/2020: https://youtu.be/o0xDXo8PEdg và https://youtu.be/K813KYH9HXI

+ Ngày 5/6/2020:

- Môn Hoá:

+ Ngày 9/3/2020: https://youtu.be/YQzqJvZLotU

+ Ngày 10/3/2020: https://youtu.be/uMfubhdJ3B8

+ Ngày 17/3/2020: https://youtu.be/bG7igpA32tU và https://youtu.be/PKTPIy_hkK8

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/PYhZYlbDERQ và https://youtu.be/4MSxsHpIK0w

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/GY0t36UILwA và https://youtu.be/_HpDqn2x9m8

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/GmI09_tQBW4 và https://youtu.be/ZHcZO8bp-eY

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/xkPQbqnGSt4 và https://youtu.be/MqQ_ipjs31I

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/sfueYyMDMNQ và https://youtu.be/uy5Wj91TU9Q

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/SYs34Aa9iaE và https://youtu.be/7pf6vNJ_DDI

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/7wdF89zuD6Q và https://youtu.be/AFfCp-s7eZY

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/EYpYqOopzFc và https://youtu.be/ZCEeLu_GCCU

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/UIAzuc6wAk8

+ Ngày 2/6/2020: 

- Môn Sinh học:

+ Ngày 11/3/2020: https://youtu.be/_YD1_fnOJjM

+ Ngày 12/3/2020: https://youtu.be/IaybNVHe6rg

+ Ngày 21/3/2020: https://youtu.be/J2p7y3SSLuA và https://youtu.be/Z-Rc1Y-ZO2Q

+ Ngày 28/3/2020: https://youtu.be/ge-ByRJaQJs và https://youtu.be/C50wdzhKryE

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/EjbCXyuCT-8  

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/82HQHN6sO_U

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/nVuwGPp0igQ

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/x1UAedzwf-Y

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/7T-D1mJkwGs

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/BizRRyVQMxM

+ Ngày 16/5/2020: https://youtu.be/FlQtsKOKTjs

+ Ngày 6/6/2020:

- Môn Sử:

+ Ngày 12/3/2020: https://youtu.be/uErZ16Vdm58

+ Ngày 14/3/2020: https://youtu.be/FMpvoddXgks

+ Ngày 19/3/2020: https://youtu.be/5MPpT5lKabM

+ Ngày 26/3/2020: https://youtu.be/lkNf4mVERQk

+ Ngày 2/4/2020: https://youtu.be/qey_LdfsEXw

+ Ngày 9/4/2020: https://youtu.be/N7y-r43ziTI

+ Ngày 16/4/2020: https://youtu.be/EokyHiXTAJc

+ Ngày 23/4/2020: https://youtu.be/Qezkuj35MJM

+ Ngày 7/5/2020: https://youtu.be/CMMuoKmsx-8

+ Ngày 14/5/2020: https://youtu.be/VlcedCIIdfM

+ Ngày 19/5/2020: https://youtu.be/LXx8gOBpyW0 và https://youtu.be/_zgZ4PglDuo

+ Ngày 26/5/2020: https://youtu.be/6P71Fp3iZo0 và https://youtu.be/xtj0qb0ZgwM

+ Ngày 1/6/2020: https://youtu.be/Eu9lS-UUJRk 

+ Ngày 4/6/2020: https://youtu.be/psD7GQjEvLw 

- Môn Địa:

+ Ngày 12/3/2020: https://youtu.be/c4NZ_ZRk1pI

+ Ngày 13/3/2020: https://youtu.be/SyqBQZ2XuKc

+ Ngày 16/3/2020: https://youtu.be/qMPmOtqvlkw

+ Ngày 23/3/2020: https://youtu.be/h2M2wz7Ezrw

+ Ngày 30/3/2020: https://youtu.be/Im3loQWSzA0

+ Ngày 4/4/2020: https://youtu.be/r0d4xpPj_N0

+ Ngày 6/4/2020: https://youtu.be/weBSSkOE1hw

+ Ngày 11/4/2020: https://youtu.be/6oRtRgh2wko

+ Ngày 13/4/2020: https://youtu.be/1aO3BRZtByg

+ Ngày 18/4/2020: https://youtu.be/JhVJVKymE6s

+ Ngày 20/4/2020: https://youtu.be/IMhQM6Vwdc0

+ Ngày 25/4/2020: https://youtu.be/-sxclYuXX8c

+ Ngày 27/4/2020: https://youtu.be/ehoekhMoTrQ

+ Ngày 2/5/2020: https://youtu.be/gXZWivG2h1o

+ Ngày 4/5/2020: https://youtu.be/eeSB1zC75Bk

+ Ngày 9/5/2020: https://youtu.be/5t-RarSGXFw

+ Ngày 11/5/2020: https://youtu.be/Wr_AQM8WsqQ

+ Ngày 16/5/2020: https://youtu.be/h1LjFJAefB8

+ Ngày 23/5/2020: https://youtu.be/fvlkNNa3N3M

+ Ngày 30/5/2020: https://youtu.be/7ISUdG-lTvM và https://youtu.be/GlRG0IkmLjg

- Môn GDCD:

+ Ngày 13/3/2020: https://youtu.be/THtWBXLDVqI

+ Ngày 14/3/2020: https://youtu.be/Ps18l3hIGZI

+ Ngày 17/3/2020: https://youtu.be/YuzcjNEDwe0

+ Ngày 24/3/2020: https://youtu.be/uQEw1VDuDJU 

+ Ngày 31/3/2020: https://youtu.be/5hS9I47oSpc

+ Ngày 7/4/2020: https://youtu.be/V14uSW_VA1E

+ Ngày 14/4/2020: https://youtu.be/LZAAReijBg0

+ Ngày 21/4/2020: https://youtu.be/C0GPhzufWjA

+ Ngày 28/4/2020: https://youtu.be/B5piBNPa8Qo

+ Ngày 5/5/2020: https://youtu.be/eqJLZVmqunY

+ Ngày 12/5/2020: https://youtu.be/OWZLpSuTd1s

+ Ngày 2/6/2020: https://youtu.be/tOTO5SH8Deo

 

11

Tháng 8/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC LÙI NGÀY TỰU TRƯỜNG ĐẾN 03/09/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC LÙI NGÀY TỰU TRƯỜNG ĐẾN 03/09/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC LÙI NGÀY TỰU TRƯỜNG ĐẾN 03/09/2020

Thứ ba, 11 Tháng 8 2020 10:38 Viết bởi TRUONG MARIE
Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo về việc tiếp tục lùi ngày tựu trường năm học 2020 - 2021.
Xem thêm

11

Tháng 8/2020

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2020 - 2021

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2020 - 2021

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10, NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ ba, 11 Tháng 8 2020 08:30 Viết bởi TRUONG MARIE
Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo danh sách học sinh khối 10, năm học 2020 - 2021.
Xem thêm

11

Tháng 8/2020

Thành tích rực rỡ thi vào lớp 10 của MCer 16 - 20

Thành tích rực rỡ thi vào lớp 10 của MCer 16 - 20

Thành tích rực rỡ thi vào lớp 10 của MCer 16 - 20

Thứ ba, 11 Tháng 8 2020 03:03 Viết bởi TRUONG MARIE
Tiếp nối thành công của các thế hệ học sinh MC, lứa MCer niên khóa 2016 - 2020 đã tạo nên bảng thành tích ấn tượng khi thi đỗ nhiều trường THPT chuyên tốp đầu của Thủ đô Hà Nội và có gần 100 lượt đỗ chuyên.
Xem thêm

10

Tháng 8/2020

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ, NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ, NĂM HỌC 2020 - 2021

KẾT QUẢ KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO LỚP 10 TIẾNG ANH CHUẨN QUỐC TẾ, NĂM HỌC 2020 - 2021

Thứ hai, 10 Tháng 8 2020 05:01 Viết bởi TRUONG MARIE
Trường Marie Curie, Hà Nội thông báo kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào lớp 10 Tiếng Anh chuẩn quốc tế, năm học 2020 - 2021.
Xem thêm

29

Tháng 7/2020

Tọa đàm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường ngoài công lập

Tọa đàm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường ngoài công lập

Tọa đàm quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường ngoài công lập

Thứ tư, 29 Tháng 7 2020 09:10 Viết bởi TRUONG MARIE
Sáng 29/7, tọa đàm về quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các trường ngoài công lập (NCL) theo Luật Giáo dục 2019 đã diễn ra tại trường Marie Curie. Đại diện các trường thẳng thắn bày tỏ kiến nghị trước thông tin cho học sinh nghỉ hè 3 tháng từ năm học tới.
Xem thêm